Cfg^|@ۂ̈RɊւ錤
p

1) Steel Fiber Sub-Committee: Steel Fiber Concrete no Tebiki, (Kozai Kurabu, Tokyo, 1986), pp.1-20.

2) K. Fukui, S. Okubo, Q. Yang and T. Ochi: Shigen-to-Sozai, 112(1996), 69-74.

3) S. Okubo, K. Fukui, Q. Yang, Y. Nishimatsu and H. Shimomura: Shigen-to-Sozai, 114(1998), 87-92.

4) S. Okubo and K. Fukui: Shigen-to-Sozai, 116(2000), 105-110.

5) E. Makitani, S. Sekiya and I. Hagiwara: Cement-Gijutsu-Nenpo, 33(1979), 343-346.

6) R. Cho, K. Kobayashi and T. Nishimura: Seisan-Kenkyu, 33(1981), 22-25.

7) S. Sumitro and T. Tsubaki: J. Materials, Conc. Struct., Pavements, JSCE, 40(1998), 155-163.

8) Y. Nishimatsu, M. Akiyama, S. Okubo and T. Yoshida: Nihon-Kogyokai-shi, 100(1984), 1063-1067.

9) Q. Yang, K. Fukui, S. Okubo and N. Takami: Shigen-to-Sozai, 113(1997), 655-661.

10) K. Kono, E. Tazawa and T. Monji: Atarashii Concrete Kogaku, (Asakura Shoten, Tokyo, 1994), pp.58-65.

11) U. Yamaguchi and Y. Nishimatsu: Ganseki-Rikigaku-Nyumon, (Tokyo Daigaku Shuppankai, Tokyo, 1994), pp.123-134, p.144.